22, నవంబర్ 2022, మంగళవారం

#muneer

 notes.. 

అనేక చెట్ల సమూహమే అడవి . తీరొక్క చెట్టు అడవి నిండా .. అదే ప్రకృతి .. భిన్నత్వం లో ఏకత్వం . 

మానవుడూ అంతే .. సమాజం ఒక ఆలంబన . కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి