10, అక్టోబర్ 2021, ఆదివారం

బందీ బందీ కాలం నీడ  నా మీద 

గద్ద లా  కదలాడుతుంది 

నన్నుతన కాళ్ళ గోళ్ళ  మధ్య  

ఇరికించుకుని..  


నా ప్రయాణం మొత్తం 

తనే పూర్తి  చేస్తుంది 

విహంగ వీక్షణంలా .. 


లోకమంతా ఒక్క తీరుగా 

పచ్చ పచ్చ గా ఉంది 

అంతా పకడ్ బందీగాను తోస్తుంది 

కాలానికి చిక్కిన బందీకి .. 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి